Home กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายชุมชน ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ. 2534
ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ. 2534 PDF Print
Written by สมาชิกชุมชน   
Wednesday, 19 August 2009 15:12

ยกเลิกแล้วโดย ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555


สาระสำคัญ


หมวดที่ 1 ข้อความทั่วไป

ข้อ 5
(1) ชุมชน หมายความว่า ชุมชนแออัด ชุมชนชานเมือง เคหะชุมชน หมู่บ้านจัดสรร และชุมชนเมือที่กรุงเทพมหานคร กำหนดขึ้นทั้งนี้โดยทำเป็นประกาศของกรุงเทพมหานคร

(2) สมาชิกชุมชน หมายความว่า ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในชุมชนนั้น

(5) ทรัพย์สินในความครอบครองของคณะกรรมการชุมชน หมายความว่า ทรัพย์สินที่คณะกรรมการชุมชนครอบครองและใช้ประโยชน์อยู่


หมวดที่ 2 กรรมการชุมชน

ข้อ 7 กรรมการชุมชนเป็นตัวแทนสมาชิกชุมชน

ข้อ 8 ในชุมชนหนึ่งให้มีกรรมการชุมชนซื่งมาจากการเลือกตั้ง จำนวนอย่างน้อยชุมชนละ 7 คน (สุงสุด 25 คน)

ข้อ 9 คณะกรรมการชุมชนประกอบด้วย
(1) ประธานกรรมการ
(2) รองประธานกรรมการ
(3) เลขานุการ
(4) เหรัญญิก
(5) นายทะเบียน
(6) ประชาสัมพันธ์
(7) ตำแหน่งอื่นใด ตามที่คณะกรรมการชุมชนเห็นสมควรแต่งตั้ง

ข้อ 10 ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
(1) สัญชาติไทย
(2) อายุ 20 ปีบริบูรณ์
(3) มีชื่อในทะเบียนบ้านในชุมชนไม่น้อยกว่า 180 วัน
(4) มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
(5) เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริต ไม่ประพฤติตนเป็นภัยต่อสังคม

ข้อ 11 บุคคลต้องห้ามไม่ให้สมัคร
(1) ติดยาเสพติดให้โทษ
(2) วิกลจริตและจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(3) หูหนวกและเป็นใบ้ซึ่งไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้
(4) ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(5) ต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก
(6) เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และพ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปี เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
(7) เป็นสมาชิกสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาเขต คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือข้าราชการการเมือง

ข้อ 14 กรรมการชุมชนดำรงตำแหน่งว่าระ ละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

ข้อ 15 กรรมการชุมชนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(1) ครบกำหนดตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) ย้ายออกจากชุมชน
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 10 หรือต้องห้ามตามข้อ 11
(6) กรรมการว่างเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ที่เหลือให้พ้นตำแหน่ง
(7) หัวหน้าครอบครัวในชุมชน 1 ใน 3 เข้าชื่อเสนอต่อประธานกรรมการชุมชนให้กรรมการคนใดคนหนึ่งพ้นตำแหน่ง และกรรมการชุมชนให้ความเห็นชอบ
(8) หัวหน้าครอบครัวในชุมชน 3 ใน 4 เข้าชื่อ
(9) ต้องโทษจำคุกฐานกระทำความผิดคดีอาญา (ยกเว้นประมาท)


หมวดที่ 3 การเลือกตั้งกรรมการชุมชน

ข้อ 18 ถ้ามีผู้สมัครไม่เกินจำนวนกรรมการชุมชนที่กำหนดไว้ให้ถือว่าผู้สมัครได้รับเลือกตั้งโดยไม่มีการเลือกตั้ง

ข้อ 23 เมื่อกรรมการชุมชนพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ ให้ผู้อำนวยการเขตจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุมชนชุดใหม่ ภายใน 30 วัน

ในกรณีที่ผู้อำนวยการเขตเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการได้
ให้คณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่แล้วเสร็จ


หมวดที่ 4 การดำเนินงานของกรรมการชุมชน

ข้อ 25 คณะกรรมการชุมชนมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
(2) ประสานงานและดำเนินงานร่วมกับหน่วยราชการ องค์การ และหน่วยงานเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชน
(3) พัฒนาชุมชนทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และระดมทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(4) เสริมสร้างความสามัคคีและการมีวินัยของผู้อยู่อาศัยในชุมชน
(5) ส่งเสริมวัฒนธรรม ศีลธรรม และประเพณีอันดีงาม
(6) ดูแลรักษาทรัพย์สินของชุมชนและสาธารณสมบัติ
(7) เผยแพร่ผลงาน ติดตาม และรายงานการปฏิบัติงานของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เข้าไปปฏิบัติงานในชุมชนต่อผู้อำนวยการเขต
(8) แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม เป็นที่ปรึกษา หรือคณะทำงานในฝ่ายต่างๆ


หมวดที่ 5 หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการชุมชนตำแหน่งต่างๆ


หมวดที่ 6 การประชุม


====

คนที่จะมาเป็นกรรมการชุมชน จะต้องเป็นบุคคลที่พร้อมจะเสียสละ เพราะไม่มีผลตอบแทน

สมาชิกชุมชนจะเรียกร้องอะไรก็ให้ดูสภาพความเป็นจริงของกรรมการด้วยนะครับ


ดูฉบับเต็ม ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ. 2534


Last Updated on Thursday, 29 January 2015 13:30
 
Copyright © 2015 ชุมชนเสนานิคม 2. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.