Home ผ้าห่มไทยและสิ่งทอ แบบทดสอบความรู้ด้านสหกรณ์
 
แบบทดสอบความรู้ด้านสหกรณ์ PDF Print E-mail
Written by กรรมการสหกรณ์   
Wednesday, 12 August 2009 12:40
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มาขอความร่วมมือสหกรณ์เพื่อทดสอบความรู้ด้านสหกรณ์สำหรับสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผ้าห่มไทยและสิ่งทอ จำกัด ประมาณ 300 คน

วัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับความรู้ด้านสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์ ในระดับความรู้ความเข้าใจ ประกอบด้วยหลักและวิธีการ การสหกรณ์ สิทธิหน้าที่ของสมาชิกและคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของสหกรณ์ ดังนี้


1. ข้อใดกล่าวถึงการเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ถูกต้องที่สุด
ก. เป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ และนับถือศาสนาพุทธ
ข. เป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ ไม่มีข้อจำกัดด้านเพศ
ค. เป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ ต้องสามารถใช้บริการและเต็มใจรับผิดชอบต่อสหกรณ์ในฐานะสมาชิก
ง. ถูกทุกข้อ

2. "การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย" หมายถึงข้อใด
ก. สหกรณ์ดำเนินงานตามเสียงส่วนใหญ่ของมวลสมาชิก
ข. การเลือกตั้งกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการเป็นตัวแทนของสมาชิก
ค. มวลสมาชิกมีส่วนในการกำหนดนโยบาย และการตัดสินใจในการบริหารงาน
ง. ถูกทุกข้อ

3. ข้อใดคือการออกเสียงตามหลักประชาธิปไตย เพื่อการตัดสินใจของสหกรณ์ขั้นปฐม
ก. สมาชิกออกเสียงตามจำนวนการถือหุ้น
ข. สมาชิกออกเสียงตามปริมาณการทำธุรกิจ
ค. สมาชิกออกเสียงคนละหนึ่งเสียง
ง. สมาชิกออกเสียงตามเสียงส่วนมาก

4. สมาชิกควบคุมดูและสหกรณ์ผ่านที่ประชุมใหญ่ด้วยวิธีการในข้อใด
ก. จ้างผู้จัดการสหกรณ์
ข. ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์โดยที่ประชุมใหญ่สมาชิก
ค. เข้ามาใช้บริการฝากเงิน และกู้เงินในวันประชุมใหญ่
ง. เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ และคณะกรรมการดำเนินการ

5. เงินส่วนเกิน(กำไร) ของสหกรณ์สามารถจัดสรรไปเพื่อการใด
ก. เป็นเงินเฉลี่ยคืนสู่สมาชิก
ข. เป็นเงินทุนในการพัฒนาสหกรณ์
ค. เป็นสวัสดิการของสมาชิก และพัฒนาชุมชน
ง. ถูกทุกข้อ

6. ท่านคิดว่า การปกครองตนเองและความเป็นอิสระของสหกรณ์ หมายถึงข้อใด
ก. ควบคุม และตัดสินใจแก้ไขปัญหาสหกรณ์โดยผู้จัดการสหกรณ์
ข. ควบคุม กำหนดนโยบาย และตัดสินใจแก้ไขปัญหาสหกรณ์โดยรัฐ
ค. ควบคุมโดยสมาชิกผู้ถือหุ้นจำนวนมาก และแก้ไขปัญหาโดยรัฐ
ง. ควบคุมโดยมวลสมาชิก มีอิสระในการตัดสินใจ ไม่ถูกครอบงำหรือบงการโดยบุคคลภายนอก

7. สหกรณ์ควรส่งเสริมการศึกษาและให้ความรู้กับบุคคลกลุ่มใดเพื่อการพัฒนาสหกรณ์
ก. เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ข. คณะกรรมการดำเนินการ
ค. มวลสมาชิก
ง. ถูกทุกข้อ

8. หลักการความร่วมมือระหว่างสหกรณ์มีวัตถุประสงค์ตามข้อใด
ก. เพื่อให้บริการแก่สมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ข. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ขบวนการสหกรณ์
ค. เพื่อการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสหกรณ์
ง. ถูกทุกข้อ

9. "ความเอื้ออาทรต่อชุมชน" มีความหมายตามข้อใด
ก. ตั้งสหกรณ์ให้อยู่ในชุมชน
ข. สหกรณ์รับรู้ปัญหาของชุมชน
ค. ชักจูงสมาชิกชุมชนให้เป็นสมาชิกสหกรณ์
ง. สหกรณ์ควรสนับสนุน และพัฒนาชุมชนที่สหกรณ์ตั้งอยู่ให้ยั่งยืน

10. ข้อใดคือสิทธิของสมาชิกสหกรณ์
ก. เสนอข้อคิดเห็นและลงคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญ่
ข. สมัครรับเลือกเป็นกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ
ค. ได้รับบริการ ได้รับความรู้และสวัสดิการจากสหกรณ์
ง. ถูกทุกข้อ

11. บุคคลใดมีอำนาจในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานของสหกรณ์
ก. ผู้จัดการสหกรณ์
ข. คณะกรรมการดำเนินการ
ค. ที่ประชุมใหญ่สมาชิก
ง. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์

12. ผู้ใดมีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์
ก. ผู้จัดการสหกรณ์
ข. ผู้ตรวจสอบกิจการ
ค. ที่ประชุมใหญ่สมาชิก
ง. คณะกรรมการดำเนินการ

13. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงสถานะของสมาชิกสหกรณ์ถูกต้องที่สุด
ก. เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการสหกรณ์
ข. เป็นเจ้าของสหกรณ์ และผู้ลงทุนในสหกรณ์
ค. เป็นทั้งลูกค้าสหกรณ์ และเจ้าของสหกรณ์
ง. เป็นผู้ขอความช่วยเหลือ และผู้บริจาคให้กับสหกรณ์

14. สมาชิกมีส่วนในสหกรณ์ในฐานะเจ้าของสหกรณ์ในด้านใดบ้าง
ก. มีหุ้น ทรัพย์สิน หนี้สินอยู่ในสหกรณ์
ข. มีหุ้น และทรัพย์สินอยู่ในสหกรณ์
ค. มีหุ้น ทรัพย์สิน หนี้สิน มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีส่วนรับผิดชอบต่อสหกรณ์
ง. มีหุ้นอยู่ในสหกรณ์

15. ข้อใดคือการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีในฐานะสมาชิกสหกรณ์
ก. เข้าประชุมใหญ่สามัญ และวิสามัญเป็นประจำทุกครั้ง
ข. ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์
ค. สนับสนุนนและเสนอแนะให้ข้อคิดเห็นในการดำเนินงานสหกรณ์ และซักถามเมื่อมีข้อสงสัย
ง. ถูกทุกข้อ

16. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะการดำเนินของสหกรณ์
ก. สหกรณ์เป็นองค์ธุรกิจที่ไม่แสวงหากำไร
ข. สหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่สมาชิก
ค. สมาชิกต้องได้รับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงจากสหกรณ์
ง. สหกรณ์เป็นองค์กรที่ควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย

17. การเลือกกรรมการสหกรณ์ควรเลือกจากบุคคลที่มีคุณลักษณะใดมากที่สุด
ก. สมาชิกที่มีความขยัน และอดทน ถือหุ้นรายใหญ่
ข. สมาชิกที่มีตำแหน่งสูง ทำประโยชน์เพื่อคนส่วนรวม
ค. สมาชิกที่มีวิสัยทัศน์ ทำประโยชน์เพื่อสหกรณ์ และสมาชิก
ง. สมาชิกที่มีฐานะดี ทำเพื่อประโยชน์ทางการเมือง

18. ข้อใดคือหน้าที่ของคระกรรมการสหกรณ์
ก. บริหารนโยบายเพื่อประโยชน์ของสมาชิก
ข. ส่งเสริมการศึกษา อบรมแก่สมาชิก
ค. จ้างผู้จัดการที่มีความสามารถ
ง. ถูกทุกข้อ

19. ข้อใดคือประโยชน์ของการร่วมกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์
ก. เพื่อคุณภาพชีวิตของสมาชิก และชุมชน
ข. เพื่อสร้างอำนาจการต่อรอง และแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ค. เพื่อรวมกันซื้อ รวมกันขายด้วยราคาที่เป็นธรรม
ง. ถุกทุกข้อ

20. ความสำเร็จของสหกรณ์จะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากความร่วมมือของฝ่ายใด
ก. สมาชิกสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ รัฐบาล
ข. คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ รัฐบาล
ค. คณะกรรมการดำเนินการ สมาชิกสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ง. คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
 
Copyright © 2015 ชุมชนเสนานิคม 2. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.